Contact Us


Big Herdsman Machinery Co., LTD

Big herdsman Vietnam office(Tang Jian)

Big herdsman Indonesia office (Qin Mingdong)

Big herdsman Thailand office (Wang Xinjun)

Big herdsman Philippines office (Wang Xiangpeng)